OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Základní ustanovení

1.1. Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, první stranou je internetová prodejní galerie www.INDIGES.cz vedená Radek Kalousek, IČ 72390859 se sídlem  Ochoz u Brna 331, 664 02, [email protected] , tel: +420 739 913 656  (dále jen: „galerie INDIGES a www.indiges.cz“).

e-mail: [email protected] (dále jen „prodávající“)

a na straně druhé je kupující, který může být spotřebitelem nebo podnikatelem (dále jen „kupující“).


1.2. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Prodávající doručí kupujícímu kopii všeobecných obchodních podmínek v příloze potvrzení objednávky na e-mailovou adresu kupujícího, kterou kupující uvedl ve své objednávce.
 
2. Kupní smlouva

2.1. Prodávající navrhuje uzavřít kupní smlouvu kupujícímu umístěním nabízeného zboží na stránky internetového obchodu (www.indiges.cz). Samotná kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím této objednávky prodávajícím.

2.2. Prodávající neprodleně potvrdí přijetí objednávky kupujícího, a to e-mailem na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou kupujícím v objednávce s tím, že přílohou předmětného potvrzení budou: všeobecné obchodní podmínky.

2.3. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši a jsou závislé na ceně telekomunikačních služeb, které kupující používá.
 
3. Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Spotřebitel nese v souladu s občanským zákoníkem náklady spojené s vrácením zboží. Podnikatel má právo od smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů.
 
4. Osobní údaje

4.1. Veškeré údaje, které prodávající v souvislosti s kupní smlouvou obdrží, jsou důvěrné, budou použity jen k uskutečnění kupní smlouvy a případně k zaslání informací o zboží a službách prodávajícího. Údaje nebudou zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě, kromě osob účastných na dodání zboží kupujícímu a na platebním styku.

4.2. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a souhlasí se zasíláním informací o zboží či službách prodávajícího na e-mailovou adresu poskytnutou kupujícím.
 
5. Cena zboží

5.1. Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. Ceny uvedené v e-shopu jsou vždy aktuální a platné.

5.2. K ceně zakoupeného díla bude kupujícímu připočtena částka za dopravu zboží kupujícímu, dle aktuálního ceníku přepravce.

5.3. Konečnou cenu včetně všech poplatků a ceny za dopravu sdělí prodávající kupujícímu před odesláním objednávky kupujícím (v přehledu objednávky kupujícího).
 
6. Dodací podmínky

6.1. Prodávající doručí zboží kupujícímu prostřednictvím přepravní služby.

6.2. Zboží bude předáno přepravci ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne úplného uhrazení kupní ceny kupujícím, tj. ode dne, kdy bude celá kupní cena včetně všech případných poplatků připsána na bankovní účet prodávajícího. Převzetím zboží kupujícím přechází nebezpečí škody na věci na kupujícího.
 
7. Platební podmínky

Prodávající přijímá platby bankovním převodem na bankovní účet číslo 2123198001/5500
 
8. Záruční podmínky
Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího (čl. 9 níže) a platnými právními předpisy ČR.


9. Reklamační řád
9.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě že má jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

9.2. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

9.3. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

9.4. Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíce. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím.

9.5. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Je-li to vzhledem k povaze vady úměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

9.6. Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, bude považována za vadu věci, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení věci do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.

9.7. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena.


Galerie INDIGES (prodávající) si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Datum poslední aktualizace: 29. 3. 2019

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 11. 2016Doručovací adresa internetové prodejní galerie Indiges je: Černovičky 1097/36A, 627 00 Brno, Česká republika, e-mail: [email protected]

 

PRODEJNÍ GALERIE
SOCHAŘSKÁ DÍLNA
ATELIÉR

pod jednou střechou